телефон: 0888 44 17 93 e-mail: office@abtpvpg.org

Асоциация на Българските Търговци, Производители, Вносители и Превозвачи на Горива

НСТПГ вече е АБТПВПГ (Асоциация на Българските Търговци, Производители, Вносители и Превозвачи на Горива).

Национално сдружение на търговците и превозвачите на горива (НСТПГ) бе регистрирано през 2018 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Учредено е от 30 фирми от бранша от Южна България. Към момента в сдружението членуват над 100 фирми от цялата страна.

Целите са:

  1. Да представлява и защитава професионалните права и интереси на своите членове.
  2. Да създава връзки и да осъществява сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина и да членува в международни организации със сходни цели.
  3. Да сътрудничи и да работи със съответните държавни органи за усъвършенстване на законодателството в областта на търговията и превоза на горива и свободната конкуренция.
  4. Да създава пазарни отношения, основани на конкурентното начало, подчинени на професионална етика и принципите на лоялност и равнопоставеност.
  5. Да налага принципите на свободната конкуренция и пазарното регулиране на пазара на горива в страната между членовете си и между членовете и всяко трето лице, както и да съдейства за доброволното уреждане на възникналите спорове между членовете си.
  6. Да съдейства за предотвратяване злоупотребата с монополно положение на пазара на горива, нелоялната конкуренция и други действия, които могат да доведат до нарушаване на пазарните принципи или да се отразят негативно на пазара в тази сфера.
  7. Да осъществява информационно обслужване на своите членове в областта на търговията и превоза на горива, действащо законодателство, проекти за промени в законодателството, важни събития и др.