телефон: 0888 44 17 93 e-mail: office@abtpvpg.org

Становище на Феникс Плам ООД до АБТПВПГ

Становище на Феникс Плам ООД до АБТПВПГ

„ФЕНИКС ПЛАМ“ ООД
гр. София, 1632, “ж.к.Овча купел-1“ бл. 611, вх. Г- партер, офис №2,
тел. 029572700, моб. 0894740030, е-mail: lesev_fire@abv.bg


Можете да изтеглите становището от тук >>>

 

 

До
Симо Симов
Асоциация на българските търговци,
производители, вносители и
превозвачи на горива

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: Правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) за обекти свързани с пълнене на бутилки с ВВГ (пропан-бутан) и отговор на конкретен въпрос: има ли ограничаване от изисквания на Наредба №Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на обема на бутилките, които могат да бъдат пълнени.

Изискванията и техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар при проектиране и изпълнение на строежите са определени с Наредба №Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (СТПНОБП) на МВР и МРРБ, последно изм. и доп. от 31.07.2018 г. (в сила от 01.10.2018 г.)

Конкретните изискванията за строежите на територията на които ще се извършва пълнене на бутилки с ВВГ (пропан-бутан) са регламентиране в следните раздели:

1. Складове за ВВГ:
- Раздел ХІХ- Изисквания за складове за втечнени горими газове от I категория (газоснабдителни станции) от подклас на функционална пожарна
опасност Ф5.2;
- Раздел ХХ- Изисквания за складове за втечнени горими газове от II категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2;
- Раздел ХХІ- Изисквания за складове за втечнени горими газове от III категория (резервоарни и бутилкови групови инсталации) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2;

2. Раздел ХХІІІ - Автоснабдителни станции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 и класифицираните в него следващи раздели:
- Раздел ХХV- Газоснабдителни станции за пропан-бутан от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3.
- Раздел ХХVІІ- Комплексни автоснабдителни станции (за светли горива, пропан-бутан и природен газ) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3.
В разделите по т.1 - за складовете от І, ІІ и ІІІ категория от подклас на функционална пожарна опасност (КФПО) Ф5.2 касаят пълначните отделения (за резервоари и бутилки), като са посочени изисквания за отстояния от тях до резервоарите и останалите съоръжения на складовете.

Разделите по т.2 касаят пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан. В раздел ХХV за газоснабдителни станции за пропан-бутан от КФПО Ф5.3 в чл.628 се посочва:
„Чл. 628. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се проектиране на пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.“

В чл. 629, чл.630, Таблица 67 и 631 са посочени допустимите разстояния между сградите и съоръженията на територията на склада и извън него, включително разстоянията от пункта за зареждане на бутилки. Посочените разстояния от пункта за зареждане на бутилки и колонките за зареждане на МПС до сградите и съоръженията са обединени в обща точка. Тези разстояния са и в раздела за комплексните автоснабдителни станции:
„ Чл. 639. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Минималните разстояния от резервоарите, отдушните тръби, шахтите за отработени масла, съоръженията за пълнене на резервоарите, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, бутилковата група за природен газ, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предохранителната арматура до строежи на територията и извън територията на комплексната автоснабдителна станция се определят в зависимост от типа на съоръженията по чл. 619, ал. 1, 2 и 8, чл. 630, 631и 634.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато колонките за зареждане на МПС са комбинирани (за светли горива и за газ пропан-бутан), при определяне на минималните разстоянията по ал. 1 се отчита по-голямото разстояние.“
В посочените последни два раздела никъде няма текст, който да посочва ограничение на обема на бутилките до 5 dm3 .
Освен посочените изисквания за пълначните отделения в газоснабдителните станции и пунктове за пълнене на бутилки в автоснабдителните станции за строежите следва да се изпълняват и всички други изисквания на действащите нормативни изисквания.

Ограничението за обема на бутилките до 5 dm3 е определено в две наредби:
- В чл. на 66, ал.1 на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове:
„Чл.66. (1) В района на промишлени обекти или самостоятелно могат да се изграждат пунктове за пълнене с газ на бутилки с обем до 5 dm3 “ и в
-в чл.232 на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане:
„ Чл.232. В газоснабдителните пунктове по чл.66, ал.1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове могат да се пълнят бутилки с втечнени въглеводородни газове с вместимост до 5 dm3, които не са под контрола на търговеца, който стопанисва газоснабдителния пункт. “

По отношение на контролните функции на органите за посочените изисквания на подзаконовите нормативни актове (Наредби):
Съгласно текста на чл.1 , ал.3 на Наредба №Із-1971 за СТПНОБП, Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, правилата и нормите за устройство на територията, на нормите, правилата и техническите спецификации за проектиране и изпълнение на строежите съгласно чл. 169 от ЗУТ, както и нормативните изисквания за съгласуване, одобряване, разрешаване и въвеждане на строежите в експлоатация. Органите за ПБЗН при упражняване на ДПК при проектиране и въвеждане на обектите в експлоатация контролират изпълнение на Наредба №Із-1971 за СТПНОБП - те не са контролен орган по изпълнение на изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Контролен орган по тези две наредби са органите на ДАМТН.

Правилата и нормите за ПБ при експлоатацията на обектите са определени с Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

За автоснабдителни станции има конкретни изисквания, посочени в чл.63:
„Чл. 63. На територията на автоснабдителни станции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 (бензиностанции, газоснабдителни станции за пропан-бутан, газоснабдителни станции за природен газ, комплексни автоснабдителни станции) не се разрешава:
1. пълненето на битови и туристически бутилки от колонките за зареждане на автомобилни газови уредби;
2. паркирането на моторни превозни средства (МПС) за зареждане с ЛЗТ, ГТ и ГГ (автоцистерни и др.) и на МПС с прикачени захранващи тръбопроводи към стационарни резервоари извън технологичното време за зареждане на резервоарите на станцията;
3. извършването на ремонтни дейности на пътни превозни средства извън изградените и предназначени за това места;
4. паркирането на МПС извън изградените и предназначени за целта места на разстояние, по-малко от 5 m, от резервоарите, отдушните тръби, компресорния модул за природен газ, бутилковата група за природен газ, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, изпускателните тръби от предпазната арматура, колонките за зареждане на МПС и съоръженията за пълнене на резервоарите;
5. използването на открит огън;
6. тютюнопушенето на разстояние, по-малко от 5 m, от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и съоръжения за пълнене на резервоарите;
7. пълненето на съдове, които не са предназначени за съхранение на ЛЗТ и ГТ.“
Няма текст, който да посочва ограничение на обема на бутилките до 5 dm3.
Органите за ПБЗН при упражняване на ДПК в обекти в експлоатацията,контролират именно тези конкретни изисквания, а така и всички останали на Наредба №8121з-647/01.10.2014 г.

В заключение:
1. Правилата и нормите за ПБ нямат отношение към ограничаване на обема на бутилките, които могат да бъдат пълнени с ВВГ на пунктовете предназначени за тази цел.
2. При иницииране от Ваша страна на процедура за промяна на текстовете на действащите наредби, ГДПБЗН – МВР едва ли ще има възражения за отпадане на посочените текстовете, които сега ограничават обема на бутилките, които могат да бъдат пълнени до 5 л.

13.04.2020г. Изготвил: инж. Емил Лесев, юрист
Управител на „ФЕНИКС ПЛАМ” ООД