телефон: 0888 44 17 93 e-mail: office@abtpvpg.org

Изпратихме писмо и до Европейската Комисия с копие до Председателя на НС и до всички медии

Изпратихме писмо и до Европейската Комисия с копие до Председателя на НС и до всички медии

Ето и нашето Отворено писмо до ЕК с копие до г-жа Караянчева, Председател на 44-то Народно събрание, както и до всички медии, относно нарушение на правото на ЕС чрез въвеждане на нови правила Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, сигнатура 854-01-16, внесен на 07.03.2018г. в деловодството на Народното събрание на РБългария от народния представител Емил Димитров Симеонов и група народни представители.

Вижте нашето Отворено писмо до ЕК >>>

Ето и целият текст:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР,

Сдружение "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ И ПРЕВОЗВАЧИТЕ НА ГОРИВА" е новоучредено юридическо лице с нестопанска цел.
Стана ни известно, че в деловодството на Народното събрание на Република България е внесен Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, сигнатура 854-01-16/ 07.03.2018г. от народния представител Емил Димитров Симеонов и група народни представители. Сдружението ни обединява търговци и превозвачи на горива, поради което се явява заинтересовано лице.
Уточняваме, че към настоящия момент законопроектът е минал процедура по първо четене и е внесен за разглеждане на второ четене.
Писмото ни застъпва становище, което се изгражда върху конституционния, законов и демократичен модел на стопанските отношения в правова държава, както и на установения европейски модел на свобода на движение на стоки и услуги.
И така, законопроектът предвижда въвеждане на нов административен режим и нови правила, които по своята същност представляват препятствие достъпа на търговците до пазара и изискват предприемане на процедура по нотификация, каквато е необходима и задължителна в подобни случаи.
В този смисъл, прави впечатление, че националният законодател дори не е уредил ред за осъществяване на процедура по нотификация, когато такава е необходима за приемане на законопроект, предложен от народен представител. В този смисъл, налице е празнота в националния закон.

В настоящия случай нотификация е необходима във връзка с прилагането на Директива 2006/123 и Директива 2015/1535.
Най- общо, сочените директиви, които СЕС е имал възможност да тълкува не веднъж чрез актовете си, изискват технически регламенти и допълнителни условия, като тези, които въвежда Законопроекта, да бъдат нотифицирани преди приемането им, като бъдат предоставени на Европейската Комисия и на другите държави членки за тяхното нотифициране и становище. Целта на тези две директиви е да не се допускат необосновани пречки до реализиране на основния принцип за функциониране на Европейския съюз, а именно свободното предоставяне на стоки и услуги.

Както посочихме, със Законопроекта се въвеждат:
1. регистрационен режим /с характеристики на разрешителен/ - преценката за регистрация се извършва от Министъра на икономиката, а отказът за регистрация препятства възможността за осъществяване на дейност
и
2. допълнителни общи и специфични условия, като такива за:
- наличие на определен минимален уставен капитал на дружеството
- наличие на обезпечение за плащане на бъдещи санкции, каквито очевидно се предвижда да бъдат наложени на всеки търговец- това условие, освен че представлява своеобразен „принос“ в съвременното право, представлява абсолютна необоснована/ своеволна тежест, но и представлява също предпоставка за административно своеволие;
- наличие на обект, находящ се на територията на страната;
- наличие на образователен ценз;
- и други изисквания.
3. недопустими административно-наказателни разпоредби, като
- налагане на двойни санкции- едновременно на управителя и на дружеството, които санкции, наложени автоматично и без да е предвиден предварително в закон ясно и точно описан състав, имат характеристиките на необоснована финансова тежест
- отнемане на вещи, без да може да се извърши преценка за реципрочност, и др.

Необходима е нотификация, тъй като за да може един търговец от която и да е друга държава- членка на Европейския съюз да оперира на нашия пазар, ще е трябва първо да получи регистрация тук, за което ще трябва да изпълни всички условия по законопроекта.

Същевременно новите условия се явяват ограничителни и рестриктивни спрямо българските търговци, но са в очевиден интерес на едрите национални търговци.

Ние заявихме своята позиция, като депозирахме становище в този смисъл в деловодството на Народното събрание с вх. № 515-828-00-78/20.06.2018г., като представихме и нашите предложения, но констатираме, че същите изобщо не са взети предвид, нещо повече, предвижда се процедура по второ четене на законопроекта.
Ето защо сме принудени да търсим всички подходящи начини и средства за превантивни действия, тъй като с влизане в сила на законопроекта ще настъпят необратими вреди.

Намираме сочените условия в законопроекта като ограничителни за свободната търговия. Чрез въвеждането им не се преследва никаква легитимна цел. За нито едно от общите и специални изисквания не е налице основание, поради което не може да се извърши преценка нито по отношение необходимостта им, нито по отношение пропорционалността им. Минималните размери на изискуем уставен капитал и гаранция за бъдещи санкции са в особено големи и напълно произволно определени размери, непосилни за не малка част от търговците на националния пазар. Същите ще бъдат изправени пред невъзможност да преминат праговете, което според новите правила ще ги изхвърли от пазара, тъй като съгласно законопроекта липсата на регистрация представлява невъзможност за извършване на дейност. Същевременно заварените търговци на пазара са сключили договори за доставка, по които са внесли гаранции за неустойки за неизпълнение. Така новите правила буквално ще доведат до неминуем резултат- множество търговци от българския пазар- част от европейския- ще бъдат икономически съсипани и със занулени търговски дружества. Очевидно е, че те ще понесат драматични имуществени щети, които могат да доведат и до фалит.

Отделно от това считаме, че нормите, въвеждащи необоснован имуществен праг и обезпечение на бъдещи санкции, представляват не просто нарушение, но и грубо погазване на основните ни права, материализирани в Хартата за основни права и свободи и по- специално на чл. 17 и чл. 18 от нея.
Отделно от това, за търговците, които успеят да постигнат заложените условия, ще е ясно, че напълно естествено ще търсят икономически средства за калкулиране на новите финансови прагове в цената на продукта и услугата. Така цената на горивата на българския пазар неминуемо ще бъде повишена. В този смисъл не може да се предвиди какъв ще е ефектът на пазара, тъй като горивата представляват елемент от цената на продукти и услуги във всички сектори на обществения живот. Не може да се предвиди, тъй като липсва анализ на въздействието, който вносителите на законопроекта са били длъжни да изготвят, съгласно нормите на вътрешното законодателство, и по- специално на чл. 18а от Закона за нормативните актове.
Въпреки тази очевидност, до момента българският законодател не „вижда“ причинно-следствена връзка между нормите на предложения законопроект и преките вреди и непредвидимите ефекти за икономиката и пазара, които ще настъпят.
Във връзка с аргументите изложени по- горе, естественият резултат от предложените текстове ще е отпадане на търговци от светлия пазар, но не чрез пазарни механизми, а чрез административно регулиране, въведено от законодателния орган на държавата.

Отделно от това, като отпаднат част от търговците- данъкоплатци, ще се създадат предпоставки за изкривяване на пазара на горива и създаване условия за монополно положение на останалите търговци.
Напомняме, че в условията на демокрация не държавите търгуват едни с други. Това правят хората– потребители и компании, чиито услуги и продукти надскачат националните граници. Именно хората– потребители и предприемачи– са главните действащи лица и главните благодетели на свободната търговия. Ролята на националната държава следва да бъде не ограничаване, а подпомагане на човешките действия. Въпросът, който стои тук, не е „Колко свободна търговия трябва да позволим?”, а „Какво можем да направим, за да позволим повече свободна търговия?”.

Съдебната практика на СЕС, отразена и в Доклада на Европейската комисия по прилагането на Директива 2015/1523, отразява две важни съдебни решения на Съда на Европейския съюз, в които се казва, че „неспазването на процедурата нотификация, представлява процесуално нарушение на приемането на разпоредбите и частно-правните субекти имат право на защита в съда и неприлагане на съответните разпоредби“.

Ето защо и при тези обстоятелства, като заявяваме несъгласие с ограничителните условия на законопроекта и демонстрираме ангажираност към основните принципи на правовата държава и функционирането на Европейския съюз, предупреждаваме, че евентуални своеволни действия на българския законодател, представляващи приемане на сочената нормативна уредба при неспазване на изискуеми европейски и вътрешни правни процедури и незачитане на основните ни права, ще представляват основание за реализиране на граждански протест чрез неприлагане на съответните разпоредби, като ще бъдем принудени също и да търсим правата си по предвидения ред в съда.

С уважение:
Национално Сдружение на Търговците и Превозвачите на Горива