Уважаеми министър Караниколов,

Когато Ви пишем това писмо държавата ни се намира в изключително тежко положение. Налице е изключително тежка здравословна ситуация, породена от COVID -19 и една икономика, която е поставена на колене.
Като естествена последица на горното се проявява „ефекта на доминото“, чиито пряк и непосредствен резултат са предстояща голяма безработица, множество отчаяни и обезсърчени хора, срив във почти всички, ако не и във всички аспекти на бизнеса. Това са най-близките и непосредствени проявления, които ще изпитаме всички ние съвсем скоро, а и вече изпитваме. Може само да се гадае, докъде ще се задълбочи проблемът и какви ще са „косвените жертви“, особено предвид неясния срок на тази кризисна ситуация.

В тази тежка обстановка, с множеството натрупани вътрешни проблеми, която на Вас ви е позната до болка, ние от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива с цялата отговорност на позицията ни, като браншова организация, категорично декларираме пред Вас, като Министър на икономиката и чрез Вас – пред цялото правителство, че ние оставаме на първа линия в доставката на горива, на все още работещия икономически сектор и на битовото потребление, от страна на гражданите.

Ясен акцент поставяме върху осигурявания от нашите членове гарантиран достъп до горива на гражданското население в най-отдалечените и бедни региони, както и до най-засегнатите браншове, като например малкия и микро бизнес и особено на земеделските производители.

Последните отдавна са в пролетна кампания по обработка на земята и им предстои пролетна оран и сеитба, която е изключително важна за бъдещето на цялата нация. Другият бизнес може да бъде съживен с държавни и европейски помощи, но ако се компрометира работата на земеделците и животновъдите, каквито и помощи да им се предоставят, остане ли земята необработена и животните – гладни, най-късно наесен ни чакан колективен глад.
Наш приоритет е и винаги е бил да доставим горивата на най–бедните, най–отдалечените и най– непривлекателните райони и клиенти. Вие, а не се съмняваме и целия кабинет добре знаете, че това беше и нашето основно послание, по време както на протестите, така и на обсъжданията на ЗИД-а и на Наредбата, за които също ще стане въпрос. Именно този голям обществен интерес, който защитаваме, освен собствената си прехрана бе причината за приемане на новия Закон.

Всичко това, поне що се касае до нашите членове и принципите, около които сме се обединили ние гарантираме, че ще продължим да доставяме на реални пазарни цени, кореспондиращи с международния пазар и големите производители и доставчици на горива в национален и европейски мащаб. Също така, като едно допълнение – при ясни принципи и правила на ценообразуване.

Уважаеми г-н Караниколов,

Повдигайки въпросът за цените на горивата, би било безотговорно от наша страна да не направим и нашия коментар за пазара в България. Най-малкото бихме били голословни, а ние стоим зад становищата си с цялата експертиза и опит, с които разполагаме.

В последно време много специалисти и не чак дотам специалисти, активно участват в коментара на тема пазара на горивата.
Налице е незапомнен срив на световния пазар на суровия петрол за последните 30 години. Цените се върнаха на нивата от 2003 година, когато започна войната в Ирак.

Пазара на суров петрол стана изключително непредсказуем и волатилен, като породи лавинообразен срив и на пазарите на нефтопродукти, включително на национално и микро ниво. Причините затова са комплексни. Ниското потребление и борбата на големите играчи на пазарите на суров петрол са само два от основните фактори.
Така например, намалялото потребление в световен мащаб, в това число и в България създаде изключително напрежение в ценообразуването, особено за малките потребители /гражданите/. Създаде се впечатление, че на пазара съществува картел, особено между големите търговци, които не отразяваха своевременно рязкото спадане на котировките на суровия петрол. В никакъв случай, не твърдим, че това е възможно да стане в рамките на часове или дори дни, но ще бъде безотговорно и некоректно, ако не кажем цялата истина.

С въведените рестриктивни, но справедливи мерки от страна на Правителството, във връзка с извънредното положение, рязко се намали потреблението на горива от страна на гражданите, и в по-малък в сравнително отношение, но все пак голям процент от бизнеса, което завари големите търговци на горива със закупени петролни деривати на по-високи цени. Изключително тромавата тяхна организация, трудната поддръжка на големите бензиностанции и големия персонал не им позволяваше да свалят цените в унисон с лавинообразно падащата цена на суровия петрол.

В същото време нашите малки бензиностанции, разположени в по – слабо населени и бедни райони – непривлекателни за големите икономически субекти на нашия пазар, поддържайки по-малки запаси от горива и имащи по-малки административни разходи поради факта, че голяма част от тях са семейни, успяха бързо и адекватно да реагират на ценовия спад, спазвайки нормативните предписания и продължавайки да са коректни към фиска, който също е изправен пред рекордно ниска събираемост в момента.

Всичко това обаче създаде дискомфорт на пазара, напрежение и несправедливи коментари.

Тук искаме и ние да направим своя коментар:

1. Критиките, към големите бензиностанции, разположени в и около големите градове и основни пътни артерии са неоснователни.

2. По-бързото сваляне на цените, от страна на малките бензиностанции, т.е. членовете на нашата Асоциация ни даде възможност, в макар и изключително неблагоприятен икономически момент да направим оценка на въздействието на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, изработен под Вашето ръководство и внесен и одобрен в Парламента, заедно със всички заинтересовани браншови и работодателски организации.
Днес категорично можем да заявим, че голямата криза доказа изключителната необходимост от наличието на нашия пазар на малките и средни търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.
Във време на криза те безспорно доказват своята важна роля, която винаги са имали, във връзка със снабдяването с горива на бедни, отдалечени и непривлекателни райони за бизнеса и населението и всичко гореизложено, особено по отношение на цените.

3. Продължавайки коментара в този дух не може да не отбележим, че в този кризисен момент се появиха и търговци, предлагащи „дъмпингови“ цени, които не издържат проверката на здравия икономически разум и принцип.

Подобен род търговия с петролни деривати създава изключително напрежение на пазара и не е в полза на неговата устойчивост. Съвсем отделна тема е, че тук компетентните органи и институции може би биха намерили смисъл в ангажирането на понятия, като злоупотреба с право, злоупотреба с пазарно положение и нелоялни търговски практики.

От такава нелоялна конкуренция печелят само хората, които формират политически дивиденти, но такъв пазар е спекулативен и носи само отрицателна оценка и изкривяване прозрачността на този толкова важен сектор за нашата икономика и за ежедневния живот на гражданите.

Последното казваме с цялата си отговорност, защото съгласете се, основните катализатори на цивилизацията в общоисторически план са огъня, електричеството и горивата. Липсата на достъп до горива на отдалечените региони закономерно би довела до оскотяване на населението.

4. Непълна би била оценката, ако не отбележим, че от спада на горивата губи най-много бюджета на държавата. И докато акциза е постоянна величина, то ДДС се формира на база на пазарната цената на горивата.
Едва ли Вашият колега, министърът на финансите е предвидил във философията и структурата на държавния бюджет, такъв огромен срив на цените.

И днес, когато държавата се опитва да компенсира бизнеса и населението в голямата криза, си пролича този недостиг в бюджета, който породи и неговата корекция в парламента.

Макар да може да се каже още много по всички преждеспоменати теми, няма да отнемаме повече от и без това крайно оскъдното Ви време. Ще оставим нашите експертни становища, които се подготвят в момента да бъдат лишените от емоции, обективни изразители на нашата компетентна и справедлива позиция.

За съжаление, въпреки безкрайно положителната оценка, която дадохме и в края на януари и по-горе в настоящото писмо, относно оценката на въздействие на Закона и Вашата лична ангажираност с проблема, се налага да загърбим този „бон-тон“ и да обърнем внимание на последните нормативни манифестации в тази сфера.

На 01.04.2020 година, Държавен Вестник бе обнародвана изменената и допълнена Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г., за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Същата разработена самостоятелно от експертния екип на Министерство на икономиката. Няма да споменаваме няколкото писма, с които предложихме нашата експертна помощ и които междудругото дори не получиха отговор.
На 13.03.2020 година, след проведената с Вас среща, заедно с представители на големите браншови и работодателски организации – КРИБ, АИКБ, Международните превозвачи и Камарата на строителите, ние внесохме представените Ви предложения, за допълнение на Наредбата, за което получихме подкрепата на гореспоменатите други участници в срещата.

Въпреки това, обнародвания текст на Наредбата ни доведе до голямо разочарование поради факта, че не открихме инкорпорирани в текста на същата депозираните, компромисни между всички заинтересовани страни предложения. Особено предвид техния здрав смисъл, включително икономически.

Позволете ни в тази връзка да добавим, че Наредбата в този си вид ще ограничи възможността за регистрация на вътрешни обекти, т. нар. ведомствени бензиностанции.

Повече от година работим с Вас и Вашият екип и знаем, че притежавате изключителна гъвкавост в решаването на проблеми от този род – закъснели теми и пропуснати нормотворчески възможности за тяхното преодоляване. Дано и този път имате своето решение на казуса, защото екипът Ви ще бъде затрупан с жалби и протести. И тук бързаме да направим важното уточнение – не от наша страна.

Уважаеми министър Караниколов,

Ние от Асоциацията на БТПВПГ искрено се надяваме, че тук написаното ще бъде от полза за внасяне яснота в ситуацията, в която се намира целия сектор на горивата и пряко свързаните с него сектори и производства.
Надяваме се да сме били полезни и още веднъж да сме показали, че сме Ваш отговорен партньор в ръководенето на икономическата политика в сектора. Имате нашето искрено възхищение от огромната енергия и концентрация, която успявате да вложите във всяка една от многобройните и все критични теми, с които сте ангажиран. Въпреки това не можем да скрием своето разочарование от така обнародваната Наредба и се надяваме това да не представлява обратна стъпка в експертния ни диалог.

Оставаме на Ваше разположение.

С уважение,

Зам. Председател на УС: ……………………..
/Симо Симов/