За нас

НачалоЗа нас

Асоциация на Българските Търговци, Производители, Вносители и Превозвачи на Горива започна своя път като Национално сдружение на търговците и превозвачите на горива вече е

Целите на АБТПВПГ са:

  • Да представлява и защитава професионалните права и интереси на своите членове.
  • Да създава връзки и да осъществява сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина и да членува в международни организации със сходни цели.
  • Да сътрудничи и да работи със съответните държавни органи за усъвършенстване на законодателството в областта на търговията и превоза на горива и свободната конкуренция.
  • Да създава пазарни отношения, основани на конкурентното начало, подчинени на професионална етика и принципите на лоялност и равнопоставеност.
  • Да налага принципите на свободната конкуренция и пазарното регулиране на пазара на горива в страната между членовете си и между членовете и всяко трето лице, както и да съдейства за доброволното уреждане на възникналите спорове между членовете си.
  • Да съдейства за предотвратяване злоупотребата с монополно положение на пазара на горива, нелоялната конкуренция и други действия, които могат да доведат до нарушаване на пазарните принципи или да се отразят негативно на пазара в тази сфера.
  • Да осъществява информационно обслужване на своите членове в областта на търговията и превоза на горива, действащо законодателство, проекти за промени в законодателството, важни събития и др.

Виж още

Устав .

Детайли

Членове на Асоциацията

Детайли

Заявление за Членство

Детайли